Our Gallery

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/testspring/domains/dietetyktrenuje.pl/public_html/wp-content/plugins/stamin-core/widgets/instagram_widget.php on line 53 Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /usr/home/testspring/domains/dietetyktrenuje.pl/public_html/wp-content/plugins/stamin-core/widgets/instagram_widget.php on line 53

Contact Info

27 Division St, New York, NY 10002, USA

+1 (044) 123 456 789

info@example.com

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (dalej: „Regulamin”) ustanowiony jest dla serwisu https://dietetyktrenuje.pl/, prowadzonego przez Paulina Górka, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „PAULINA GÓRKA – trener personalny i dietetyk kliniczny”, ul. Śląska 64 c, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282280811

e-mail: paulina_gorka.98@interia.pl

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://dietetyktrenuje.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca – „PAULINA GÓRKA – trener personalny i dietetyk kliniczny”, ul. Śląska 64 c, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282280811 e-mail: paulina_gorka.98@interia.pl
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (zgodnie z art. 22 1 kodeksu cywilnego).
 5. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki, zasady oraz tryb zakupów w Sklepie internetowym.
 1. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, produkt w postaci elektronicznej lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
 2. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę produktów.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki oraz tryb sprzedaży Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: https://dietetyktrenuje.pl/.
 2. Regulamin udostępniany jest Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu i w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 3. Akceptacja Regulaminu pozostaje równoznaczna ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. 
 4. Oświadczenie Kupującego o zapoznaniu się z Regulaminem składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w formularzu podczas składnia Zamówienia.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu i przystąpienie do korzystania z usług świadczonych przez Sklep internetowy akceptuje sposób zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz fakt przetwarzania jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce prywatności oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego i oferowanych Produktów, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 8. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

§3

Zakres świadczonych Usług

Sklep internetowy świadczy następujące usługi:

 1. sprzedaż Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 2. udzielanie Kupującym informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 3. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

§4

Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
  1. dostępem do Internetu;
  1. poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową; 
  1. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

Sklep internetowy umożliwia skorzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies. 

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe zakłócenia łącza, czasowe zawieszenie strony w wyniku przebudowy oraz problemy techniczne.
 • Sklep internetowy za uprzednią zgodą Kupującego przechowuje na jego komputerze pliki cookie, które niezbędne są do świadczenia Usług oferowanych przez Sklep internetowy oraz do ułatwienia Kupującemu korzystania ze Sklepu internetowego. 
 • Kupujący może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Działanie takie może wiązać się z ograniczeniem dostępu Kupującego do Sklepu internetowego.
 • Sklep internetowy może zapisywać pliki cookies i informacje o parametrach połączenia w celach analitycznych.
 • Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Kupującego, a tym samym, że Sprzedawca będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Kupującego i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Sklep internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Akceptacja Regulaminu i przystąpienie do korzystania ze Sklepu internetowego pozostają jednoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia.
 • W działaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności naprawy sprzętu elektronicznego, konserwacji systemów informatycznych lub systemów obsługujących serwis, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, jak też przerwy techniczne związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. 
 • W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu, Sprzedawca ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia do czasowego zaprzestania świadczenia lub ograniczenia usług w celu wykonania prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność systemu. 
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

§5

Produkty

Sklep internetowy oferuje możliwość nabycia przez Kupującego poprzez zawarcie umowy sprzedaży następujących Produktów:

 1. kompleksowa opieka dietetyczna: dieta stworzona po zawarciu przez Kupującego umowy sprzedaży i uregulowaniu płatności oraz wypełnieniu Ankiety w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego prawidłowo wypełnionej Ankiety; (produkt elektroniczny)
 2. dieta gotowa: dieta tworzona przy uwzględnieniu wybranych przez Kupującego kryteriów w postaci liczby posiłków i preferowanej liczby kalorii; wybrana dieta jest przekazywana na adres e-mail wskazany przez Kupującego w terminie 5 dni od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy ceny wynikającej z zawartej umowy sprzedaży; (produkt elektroniczny)
 3. kubek z logo Sprzedawcy.

§6

Zakupy

 1. Opisy Produktów i ich cen wskazane na stronie internetowej: https://dietetyktrenuje.pl/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 2. Ceny Produktów, widoczne na stronie internetowej: https://dietetyktrenuje.pl/ podawane w złotych polskich są cenami brutto (zawierają wliczony podatek VAT). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są naliczane każdorazowo indywidualnie w zależności od rodzaju Produktu.
 3. Wysyłka Produktów elektronicznych jest bezpłatna i odbywa się za pomocą poczty elektronicznej. 
 4. Ceny Produktów prezentowane w Sklepie internetowym mogą ulegać zmianom, w szczególności ze względu na prowadzone czasowe akcje promocyjne, przedsprzedaż oraz wyprzedaże. Zastrzeżone powyżej uprawnienie do przeprowadzania akcji promocyjnych, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny; dla złożonego zamówienia obowiązuje cena Produktu obowiązująca na moment jego złożenia przez Kupującego.
 5. Przyjmowanie i realizacja zakupów w Sklepie internetowym następuje według kolejnych czynności dokonywanych przy wykorzystaniu właściwych funkcjonalności Sklepu internetowego: wybór Produktu poprzez umieszczenie Produktu lub Produktów w koszyku, złożenie Zamówienia, wybór formy płatności, wybór formy dostawy (w przypadku Produktów niemających formy elektronicznej), płatność, dostawa Produktu w na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w przypadku Produktów niemających formy elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres dostawy. Kupujący akceptuje tak ustalone warunki umowy sprzedaży, poprzez zaznaczenie okna „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza zawarcie umowy sprzedaży  zamówionego Produktu lub Produktów.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Od tej chwili Kupujący związany jest złożonym Zamówieniem.
 8. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Kupujący posiadający konto w Sklepie, jak Kupujący nieposiadający konta – gość. W czasie składania Zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane w postaci:  Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, numer telefonu, adres email.
 9. Na zamówione produkty Sprzedawca wystawia paragon.

§7

Metody płatności

Sklep internetowy umożliwia Kupującemu dokonanie płatności w następujących formach:

 1. Przelew tradycyjny po dokonaniu zakupu na numer konta 45 2490 0005 0000 4530 9831 8860, Alior Bank S.A. Podając w tytule płatności numer zamówienia.
 2. Za pośrednictwem PayU – brokera finansowego, udostępniającego błyskawiczne przelewy przez internet.

§8

Metody dostawy

 1. Produkty mające formę elektroniczną są przekazywane na adres e-mail Kupującego wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego nieprawidłowego adresu e-mail, ani utratę dostępu do poczty elektronicznej obsługującej wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Produkty niemające formy elektronicznej dostarczane są Kupującemu na jego koszt za pośrednictwem następujących podmiotów:
  1. DPD Polska
  1. Inpost

§8

Ankieta

 1. Celem nabycia w drodze umowy sprzedaży Produktu w postaci kompleksowej opieki dietetycznej konieczne pozostaje udzielenie przez Kupującego szczegółowych danych wskazanych w treści udostępnianej za pośrednictwem Sklepu internetowego Ankiety.
 2. W treści Ankiety konieczne pozostaje wskazanie przez Kupującego następujących informacji ………………..[M1] 
 3. Ankieta przekazywana jest[M2]  ……………….


§9

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produktów elektronicznych), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem jest indywidualny plan żywieniowy przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy paulina_gorka.98@interia.pl
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsument otrzyma zwrot płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W razie odstąpienia Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. 

§10
Ochrona danych osobowych
[M3] 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, w tym w zakresie podanym na formularzu przeznaczonym do składania zamówień w Sklepie internetowym: …………………………, e-mail: ………………….. 
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji usług świadczonych przez Sklep internetowy, wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a nadto w pozostałych celach  szczegółowo określonych w Polityce prywatności. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
  1. wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, lub/i
  1. w celu wykonania zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub/i
 3. Sprzedawca nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane.
 4. Sprzedawca chroni otrzymane dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 
 5. Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza udostępnianego podczas składania Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia, żądania zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia do właściwego organu nadzorczego skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych naruszającego przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Wykonanie praw, o których mowa w ustępie powyższym zdanie pierwsze odbywa się drogą elektroniczną na adres: …………….. bądź też drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. W celu realizacji swoich praw Kupujący może również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ……………., lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………….
 8. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 9. W celu realizacji Umów lub dokonania innej czynności prawnej z Kupującym, Sprzedawca może przetwarzać inne, niż określone w ust. 2, dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia. 
 10. Po wykonaniu Umowy Sprzedawca nie będzie przetwarzał danych osobowych Kupującego, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione Usługi.
 11. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działalności Sklepu internetowego zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: ………………..

§11
Zasady odpowiedzialności

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania Sklepu internetowego wymagane jest podanie przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. 
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza Zmówienia lub Ankiety (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) przez Kupującego, całkowitą odpowiedzialność ponosi Kupujący. 
 3. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza Zamówienia, ani Ankiety, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Kupującego bez ich wiedzy i zgody. 
 4. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. 
 6. W przypadku dostarczenia przez Kupującego treści i danych, o których mowa w punkcie powyżej, Sprzedawca posiada względem Kupującego roszczenie odszkodowawcze. 
 7. W przypadku dostarczenia przez Kupującego nieprawdziwych danych, w wyniku czego Sprzedawca poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Sprzedawcy z roszczeniami odszkodowawczymi, Sprzedawca będzie uprawniony do wystąpieniem wobec Kupującego z roszczeniami odszkodowawczymi. 

§12
Postępowanie reklamacyjne

 1. Kupujący posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących oferowanych przez Sklep internetowy Produktów. 
 2. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: …………… bądź też na adres Sprzedawcy. 
 3. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. 
 4. Prawidłowo złożona reklamacja zawierać co najmniej: oznaczenie Kupującego, adresu e-mail i adresu pocztowego oraz opis problemu, będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia. 
 5. Sprzedawca rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Sprzedawca informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania. 
 6. Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną. 

§ 13

Prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje, że Produkty elektroniczne dostępne w Sklepie internetowym stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.
 4. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych planów żywieniowych lub zaleceń dietetycznych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

§14

Dane kontaktowe

e-mail: paulina_gorka.98@interia.pl

adres korespondencyjny: ul. Śląska 64 c, 32-500 Chrzanów

Telefon 723842825

§15

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. 
 2. Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według adresu siedziby Sprzedawcy, a gdy stroną sporu jest Konsument według właściwości zgodnej z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).
 3. Regulamin stanowi integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego i wchodzi w życie wraz z dniem 02.05.2022r.